top of page

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen SuuCure en een cliënt waarop SuuCure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen SuuCure

SuuCure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De client krijgt (indien het e-mailadres bekend is) te allen tijde een bevestiging van de afspraak. 48 uur voorafgaand aan de behandeling ontvangt de client een herinnering. De client heeft echter zelf ook de plicht om de afspraak correct te noteren.

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden;

 • Indien de afspraak later dan 24 uur van tevoren annuleert, brengt SuuCure 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening. 
 • Indien de afspraak niet geannuleerd wordt of op het laatste moment, brengt SuuCure het gehele honorarium van de afgesproken behandeling in rekening
 • Bij te laat koming wordt de behandeling ingekort tot het hoognodige wat binnen die tijd gedaan kan worden of de afspraak wordt verzet naar een ander moment.   In beide gevallen rekent SuuCure het volledige honorarium van de afgesproken behandeling.

Wanneer een annulering tijdig gemeld wordt, kan SuuCure een andere client inplannen. Indien dit niet gebeurt, zal een deel van de inkomsten en kostbare tijd verloren gaan.


SuuCure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

SuuCure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. 

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet SuuCure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan SuuCure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

SuuCure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. SuuCure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SuuCure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

SuuCure/cliënt is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die SuuCure/cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door SuuCure/cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SuuCure/cliënt verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

SuuCure geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de nagels/voeten heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste/pedicure.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de nagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken.
 • De cliënt andere producten, dan de door de SuuCure geadviseerd, heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels/voeten.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels/voeten niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Beschadiging & diefstal

Huisregels

 • Het is niet toegestaan kinderen mee te brengen tijdens de behandeling.                                                                                                                                                                   De salon is geen plek voor (kleine) kinderen. Dit ivm de tijdsduur van de behandelingen waardoor je je kind even geen aandacht kunt geven, alsmede ivm dure apparatuur en chemische stoffen.
 • Het is niet toegestaan meer dan één extra bezoeker mee te brengen, dit i.v.m. beperkte ruimte.                                                                                                                         Het meebrengen van een extra bezoeker dient te allen tijde overlegd te worden.
 • Het nuttigen van (al dan niet zelf meegebrachte) etenswaren alsmede roken is in de salon niet toegestaan.
 • Alle nagelbehandelingen worden enkel uitgevoerd bij personen van 18 jaar en ouder.

Schade

SuuCure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. SuuCure meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van SuuCure. SuuCure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal SuuCure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien SuuCure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SuuCure het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen SuuCure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page